Integritetspolicy

Gäller från 2022-04-01
LBH Advanced BioServices AB, org nr 556904-7870, nedan nämnt “vi”, “vår” eller “BioServices” är ansvariga för behandling av personuppgifter i enlighet med de principer som beskrivs på denna sida. BioServices är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker bland annat då vi tillhandahåller tjänster och/eller produkter inom laboratoriediagnostik och vid besök av webbplatsen bioservices.se

I denna integritetspolicy förklarar vi när och hur personuppgifter behandlas, på vilken laglig grund som behandlingen sker samt hur vi ser på lagring och skydd av dessa uppgifter.

När behandling av personuppgifter sker

För att du skall kunna använda vår webbplats, köpa våra tjänster och/eller produkter inom medicinteknik eller kontakta oss så behöver vi behandla personuppgifter om dig.

BioServices samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats, registrerar ditt CV hos oss, ingår ett avtal med oss kring de tjänster och produkter vi levererar eller på annat sätt kontaktar oss. Informationen samlas in med syfte att avtal skall kunna slutföras och fullföljas och för att vi skall kunna tillhandahålla tjänster, erbjudanden och information.

Vi kan även i vissa fall samla in och uppdatera befintliga adressuppgifter via tredjepartstjänster för adressuppdatering.

Vilka personuppgifter behandlas

För dig som webbplatsbesökare

BioServices samlar in information när du besöker vår webbplats. Detta gör vi för att kunna förstå hur webbplatsen används och förbättra innehåll och utseende. Informationen som samlas in är främst icke-identifierande information av den typ som webbläsare normalt skickar ut när en webbplats besöks. Din IP-adress är i vissa fall att betrakta som personlig identifierbar information som vi behandlar för att kunna granska användningen av våra tjänster.

Uppgifter som behandlas:

 • Typ av webbläsare
 • Typ av operativsystem
 • IP-adress
 • Språkpreferens
 • Hänvisande webbplats
 • Tidpunkt för besöket

Om du använder formulär på webbplatsen för att kontakta oss eller prenumerera på vårt nyhetsbrev så behöver vi dessutom behandla:

 • Namn
 • E-postadress och/eller telefonnummer
 • Din aktivitet på vår webbplats

För dig som som är kund

BioServices behandlar information om dig som kund för att kunna uppfylla ingångna avtal, möjliggöra leverans och upprätthålla kommunikation.

 De uppgifter som behandlas är:

 • Kundnummer
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Vilka offerter, avtal och produkter som du är knuten till
 • Utfärdade fakturor och betalningsstatus på dessa

I regel har vi ett flertal kontaktpersoner hos dig som kund. Då behandlas dessutom personuppgifter om dessa kontaktpersoner:

 • Namn
 • Position/titel
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Vilka rapporter som personen är mottagare av

Lagliga grunder för behandling av dina personuppgifter

BioServices baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder.

Fullgörande av köp

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå i och fullgöra våra åtaganden i ett avtal. Exempelvis för att kunna fakturera och kommunicera. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna följa upp affärer och avtal.

Intresseavvägning

I en del fall utför vi behandling av dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning. Exempelvis för att kunna kontakta dig med erbjudanden, genomföra säljaktiviteter och följa upp efter avslutat köp.

 Rättslig skyldighet

I vissa fall har BioServices en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. Detta gäller bland annat för att kunna uppfylla lagkrav enligt bokföringslagen (1999:1078).

Samtycke

I undantagsfall behandlar BioServices dina personuppgifter efter samtycke. Exempel på detta är när du kontaktar oss genom kontaktformulär på vår webbplats.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas av BioServices. Utöver detta kan dina personuppgifter delas med betrodd tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa företag agerar då personuppgiftsbiträden.

Till exempel behandlas dina personuppgifter av personuppgiftsbiträden som genomför vår fakturering och revision samt av IT- och systemleverantörer som levererar teknisk infrastruktur eller andra tekniska tjänster.

BioServices med våra leverantörer och samarbetspartners behandlar primärt dina personuppgifter inom EU/EES. Om dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES kommer BioServices att tillse att en sådan överföring och behandling sker på ett säkert sätt och i enlighet med tillämplig lag.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

BioServices vidtar löpande säkerhetsåtgärder för att kontinuerligt skydda dina personuppgifter. Vi skyddar databaser och interna system med brandväggar, lösenord och där det är tillämpligt, tvåfaktorsautentisering.

Endast ett fåtal användare har direkt tillgång till databaserna och vi övervakar interna system efter tecken på intrångsförsök och liknande.

 Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Grundinställningen är att BioServices aldrig kommer att spara dina personuppgifter längre än vad som behövs för att fullgöra de ändamål som angivits i denna integritetspolicy. Undantaget är om vi behöver spara uppgifterna längre för att följa andra lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en rättslig process.

Dina rättigheter

Du som registrerad har under vissa förutsättningar rätt att begära radering eller rättelse av dina uppgifter. Du har också rätt att invända mot BioServices behandling och återkalla ett lämnat samtycke. För att kontakta oss kring dina rättigheter använder du enklast någon av kontaktalternativen på vår webbplats.

Förändringar i integritetspolicyn

BioServices kan när som helst förändra integritetspolicyn och meddelar då med rimligt varsel när en förändring är på gång.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Branschnytt, spaningar, tips och produktnyheter direkt i din inkorg.